Nauczyciel OZE

1. Realizacja programu doskonalenia zawodowego obejmować będzie następujące zadania:

· organizację jednodniowej konferencji, na której zostaną opracowane programy praktyk;

· odbycie przez Uczestników/czki szkoleń instruktażowych (łącznie 8h);

· odbycie przez Uczestników/czki 10-ciodniowych praktyk w profesjonalnie zarządzanych przedsiębiorstwach związanych bezpośrednio i pośrednio z odnawialnymi źródłami energii, posiadających wykwalifikowany personel.

2. W ramach Projektu przewiduje się utworzenie 22 grup szkoleniowych, każda licząca średnio 12-14 osób.

3. Projekt doskonalenia zawodowego zakłada udział łącznie 286 osób,