Nauczyciel OZE

 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia Nauczycieli przedmiotów zawodowych i Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu poprzez zainicjowanie z przedsiębiorcami i szkołami zawodowymi nowatorskiego podejścia do nauczania praktycznego w zakresie technologii związanych z zieloną gospodarką oraz podniesienie kompetencji w tym zakresie. Projekt obejmuje Nauczycieli z całej Polski (86 Kobiet i 200 Mężczyzn) w okresie od 1.10.2012 r. do 31.03.2015.

Celem szczegółowym projektu jest:

a) wypracowanie, w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami i szkołami zawodowymi, nowych rozwiązań organizacyjnych podnoszenia kompetencji zawodowych Nauczycieli Zawodowych w przedsiebiorstwach bezpośrednio i pośrednio związanych z zieloną gospodarką,

b) zdobycie/aktualizacja wiedzy i umiejętności praktycznych grupy 286 Nauczycieli Zawodowych  w zakresie aktualnych rozwiązań technologicznych o organizacyjnych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach.

Najważniejsze informacje o projekcie:

1. Projekt jest adresowany do Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych oraz Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu, kształcących w szczególności w zawodach posrednio lub bezpośrednio zwiazanych z zieloną gospodarką (informatycznych,rolniczych, ochrony środowiska, chemicznych, informatycznych, budowlanych, elektrycznych, elektromechanicznych itp.)

2. Projekt doskonalenia zawodowego zakłada udział łącznie 286 osób, w tym minimum 68 kobiet. 

3. W ramach Projektu przewiduje się utworzenie 22 grup szkoleniowych, każda licząca średnio 12-14 osób.

4. Projekt przewiduje realizację programu doskonalenia zawodowego dla Kandydatów/ek z całej Polski.

5. Projekt jest realizowany w okresie od 1 października 2012 r. do 31 marca 2015 r.