Nauczyciel OZE

Kryteria rekrutacji:

W Projekcie mogą brać udział osoby, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć uczestnictwa i spełniają następujące warunki:

a)  mają ukończone 18 lat,
b) posiadają kwalifikacje Nauczyciela Przedmiotów Zawodowych lub Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu i prowadzą kształcenie w zawodach wymienionych w Załączniku A
c)  są aktywni zawodowo w charakterze Nauczyciela Przedmiotów Zawodowych bądź Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu,
d) nie są objęte świadczeniem emerytalnym lub rentowym,
e) nie są zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne.

Powyższe kryteria stanowią tzw. wymogi formalne, które łącznie musi spełnić Kandydat/tka, aby być zakwalifikowanym do uczestnictwa w Projekcie.